COMPOSITION SHELF TYPE C2

พื้นที่พักคอยในบริเวณสำนักงานได้รับการจินตนาการใหม่ด้วยชั้นวางของ Composition Shelf ซึ่งช่วยให้การแบ่งส่วนและควบรวมพื้นที่เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ระบบการปรับระดับชั้นวางของอิสระของ Composition Shelf ยังช่วยให้คุณสามารถจัดวางสิ่งของเพื่อนำเสนอตัวตน เอกลักษณ์ และแรงบันดาลใจของหน่วยงานของคุณได้เต็มศักยภาพ

Categories: ,