A LEG WORKSTATION 2 SEATER WITH SCREEN & BASE CABINET

สร้างความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่สำนักงานที่หลากหลาย ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการทำงานเดี่ยวที่ต้องการสมาธิ

Categories: ,